HỘI THẢO CHIA SẺ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP GIỮA KỲ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Ngày 26/10/2018, Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức hội thảo Chia sẻ kết quả đánh giá độc lập giữa kỳ chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (BCĐTW) đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các chính sách giảm nghèo hiện hành (y tế, giáo dục, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhà ở, tín dụng …); hướng dẫn các địa phương thực hiện phân bổ, sử dụng và quản lý kinh phí thực hiện.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

 

Bài Viết Liên Quan