KHÓA TẬP HUẤN VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI KHÓA VÀ BỀN VỮNG TÀI KHÓA

Trước những lo ngại về đảm bảo bền vững chính sách tài khóa, ngày 25 đến 26/10/2018 tại Nhà khách Quân đội, Bộ Tài chính đã tổ chức khóa tập huấn về phân tích rủi ro tài khóa và bền vững tài khóa.
Trong những năm qua, Việt Nam đang phải đối mặt với những rủi ro tài khóa nhất định, nhất là khi nhìn nhận từ giác độ bền vững tài khóa trong trung và dài hạn như: Thu ngân sách trung ương còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và an sinh xã hội; tình trạng bội chi; nợ công đã dẫn đến áp lực huy động vốn ngày càng cao…Chính vì vậy, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại thu, chi ngân sách và quản lý nợ công, việc theo dõi và quản lý các rủi ro tài khóa có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững tài khóa và an ninh tài chính công.

Một số hình ảnh tiêu biểu của sự kiện:

 

Bài Viết Liên Quan